Lou Wai Lou Restaurant

Lou Wai lOu.jpg Email: lwl@louwailou.com.cn
Phone: 86-571-87969023
Postcode: 310007
Address: No.30 Gushan Road, Hangzhou

Grandma’s Kitchens

grandma's restaurant.jpg Email: song@163.com
Phone: 86-571-85157979
Postcode: 310007
Address: No. 538 Tiyuchang Road, Hangzhou

Zhi Wei Guan(Yanggongdi Causeway Branch)

read_image.jpg Email: zwg.zjl.zh@mail.hz.zj.cn
Phone: 86-571-87970568
Postcode: 310007
Address: No. 10-12 Yanggong Causeway, Hangzhou

Banana Leaf

hangzhou banana leaves.jpg Email: song@163.com
Phone: 86-571-87072345
Postcode: 310003
Address: Overseas Chinese Hotel, No. 39 Hubin Road, Hangzhou

Hatsune

Hatsu.jpg Email: bj-tour@163.com
Phone: 86-571-8802 7588
Postcode: 310015
Address: No. 100-2 Qingsha Guzhen Park, Lishui Road, Hangzhou

Mingren Mingjia, Haiwaihai Branch

Ming Ren Ming Jia Restaurant.jpg Email: song@163.com
Phone: 86-571-88331117
Postcode: 310000
Address: 2-3/F, Crowne Plaza Hangzhou, 329 Shangtang Road

PizzaPazza

pizzapazza.jpg Email: 123@qq.com
Phone: 86-571-87026333
Postcode: 310000
Address: No. 8, Xihuitiandi, Xihu District, Hangzhou

Hong Ni Garden

Hongni Restaurant.jpg Email: 123@qq.com
Phone: 86-571- 8791 8989
Postcode: 310000
Address: No. 48 Xueshi Road, Hangzhou

India Kitchen

INdian Kitchen.jpg Email: song@163.com
Phone: 86-571-87074777
Postcode: 310000
Address: No. 61 Nanshan Road, Hangzhou

Korean Village

Korean Village.jpg Email: 123@qq.com
Phone: 86-571-87026200
Postcode: 310002
Address: No. 479 Middle Zhongshan Road, Hangzhou